University gerontological education in the field of pedagogy

Authors

  • Agata Chabior Jan Kochanowski University of Kielce
  • Anna Leszczyńska-Rejchert University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  • Zofia Szarota WSB University

DOI:

https://doi.org/10.24917/27199045.201.1

Keywords:

geragogy, educational gerontology, gerontological education, pedagogy, diagnosis

Abstract

The article presents the results of the diagnosis of gerontological education at the academic level, implemented in Polish universities, in pedagogy. The study was carried out on the recommendation of the Section of Gerontology of the Committee for Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences and aims to show the state of gerontological education, its organizational and methodical forms, and content range. The research includes the educational offer of 25 universities providing education in the discipline of pedagogy. In pedagogy, the forms of gerontological education implemented in 2019/20–2020/21 in Polish universities were considered. The diagnosis showed that in 15 of them, gerontological education is offered within various specialties, faculties, or specialization paths.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chabior, A., (2009) Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego – aspekt teoretyczno-praktyczny. Chowanna – Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, red. A. Stopińska-Pająk, 2 (33): 235–246.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czerniawska, O., Woźnicka, E. (red.) (2000), Gerontologia. Zeszyty Naukowe WSHE, 7 (12).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Debata Komisji na temat starzenia się społeczeństwa, Komisja Europejska, Bruksela, 27 stycznia 2021, dostępne na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_191, pobrano: 25.03.2021 r.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dubas, E. (2008), Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice. W: M. Kuchcińska (red.) Edukacja do i w starości. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, s. 45–65.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dubas, E. (2016), „Towarzyszenie w drodze” jako przykład relacji geragogicznej. W: M. Halicka, J. Halicki, E. Kramkowska (red.), Starość – poznać, przeżyć, zrozumieć. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 297–311.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fabiś, A., Tomczyk Ł. (2016), Geragogika w ujęciu autorów niemieckojęzycznych. Edukacja Dorosłych 1: 181–188.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Frąckiewicz, L. (2002), Monitoring i kształcenie gerontologiczne. W: Frąckiewicz L. (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwania dla polityki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 27–38.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Goujon, A., Jacobs-Crisioni C., Natale F., Lavalle C. (Eds), The demographic landscape of EU territories: challenges and opportunities in diversely aging regions, EUR 30498 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-27239-7, doi:10.2760/658945, JRC123046
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Green Paper on Ageing: Fostering solidarity and responsibility between generations (2021), Komisja Europejska, Bruksela. https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/d918b520-63a9-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Halicki, J. (2013), Edukacja osób starszych w Polsce – jej wymiar teoretyczny i praktyczny. Edukacja Dorosłych, 2: 9–18.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Leszczyńska-Rejchert, A. (2009), Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna – założenia i formy realizacji. Chowanna – Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, red. A. Stopińska-Pająk, 2 (33): 225–234.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Leszczyńska-Rejchert, A. (2015), Wyzwania edukacyjne wynikające ze starzenia się społeczeństwa polskiego. W: A. Leszczyńska-Rejchert, L. Domańska, E. Subocz (red.), Seniorzy w pryzmacie koncepcji „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wieku”. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 17–33.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarota, Z. (1997a), Kształcenie gerontologiczne – diagnoza stanu aktualnego. W: Z. Brańka (red.), Wybrane problemy opieki i wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza TEXT, s. 148–170.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarota, Z. (1997b), rozprawa doktorska pt. Kształcenie gerontologiczne dla potrzeb nowoczesnego systemu pomocy społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiczny. Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Józefa Kuźmy, https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/2019
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarota, Z. (1998), Projekt kształcenia gerontologicznego. Edukacja Dorosłych, 3: 49–64.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarota, Z. (1999), Gerontologia w programach akademickiego kształcenia pedagogicznego. Gerontologia Polska, 7 (3–4): 13–20.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarota, Z., Perek-Białas, J., (2017), Four Types of Gerontological Education in Poland: the Current Situation and Needs for Future. Studia Edukacyjne, 4 (46): 197–214, DOI: 10.14746/se.2017.46.13
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

WHO 2020, Ageing: Healthy ageing and functional ability, dostępne na: https://www.who.int/ westernpacific/news/q-a-detail/ageing-healthy-ageing-and-functional-ability, pobrano: 20.05.2021 r.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zych, A. A. (2017), W kierunku geragogiki inicjacyjnej, inkluzyjnej, integracyjnej. W: B. Zawadzka, T. Łączek (red.), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce. Kielce: Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 183–190.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zych, A.A., Bartel R. (1988), Zur lebenssituation älterer Menschen in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland -eine komparative Survey-Studie (Sytuacja życiowa ludzi starszych w Polsce i RFN). Giessen.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Published

2021-12-07